Villkor

1 Definitioner

Gäller från och med 2015–12-29
1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

”Allmänna villkor” Det här dokumentet
”Fello” Fello AB, org.nr 556921-7648
”Kunden” Du som köper Fellos tjänster. Fello säljer enbart till privatpersoner.
”Orderbekräftelse” Den bekräftelse på Kundens köp av Fellos tjänster som Fello skickar till kunden om Kundens beställning accepteras
”Prislistan” Den prislista för olika produkter och tjänster som finns på Fellos hemsida
”Abonnemang” Den tjänst som gör att Kunden kan ringa, skicka SMS, surfa etc. med sin telefon
”Vara” Sådan hårdvara som Kunden köper från Fello, t.ex. en telefon
”Avtalet” De Allmänna villkoren, Orderbekräftelsen och Prislistan
”Mobilnätet” Det telenät (4G/3G/GSM) som Fello använder sig av
”Portera/Portering” Flytt av ett telefonnummer från ett abonnemang hos en annan operatör Abonnemanget
”Aktiveringsdag” Den dag Kunden valt att Abonnemanget ska börja fungera

Det betyder:

Här står det vad saker och ting betyder.

Vad är det som gäller mellan kunden och Fello?

2.1 Kunden ska använda och Fello leverera det Abonnemang och den Vara som Kunden beställt på de villkor som följer av Avtalet. Om det, mot förmodan, skulle förekomma motstridigheter mellan de olika dokumenten som ingår i Avtalet gäller Orderbekräftelsen i första hand, därefter gäller Prislistan och i sista hand de Allmänna villkoren. Orderbekräftelsen äga företräde framför Prislistan och de Allmänna villkoren och Prislistan äga företräde framför de Allmänna villkoren. Det kan också hända att särskilda villkor gäller för ett visst erbjudande (t.ex. vid rea). Så länge Kunden fått ta del av sådana särskilda villkor och accepterat dem, så gäller givetvis de särskilda villkoren framför de Allmänna villkoren

Det betyder:

Här står det vad som gäller mellan kunden och Fello.

Hur beställningen, leveransen och eventuell portering går till. och rätten att ångra sig

3.1 För att säkerställa att Kunden kan betala för Abonnemanget/Varan kan det hända att Fello genomför en kreditupplysning på Kunden vid beställningen. Så snart Kundens beställning godkänts skickar Fello en Orderbekräftelse till Kundens e-postadress. Så snart Orderbekräftelsen skickats är Avtalet bindande mellan Kunden och Fello.

3.2 När Kunden beställer Abonnemanget får Kunden möjlighet att välja Aktiveringsdag. I normalfallet levererar Fello Abonnemanget och Varan 2-3 dagar innan Aktiveringsdagen. Det kan hända att leveransen blir försenad, och då ska Fello meddela Kunden detta samt informera om när leverans istället kommer att ske. Vid försenad leverans flyttas också Aktiveringsdagen. Vill inte Kunden acceptera den nya leveransdagen har Kunden rätt att häva Avtalet. Kunden ska i så fall meddela Fello detta inom två dagar från det att meddelande om förseningen togs emot.

3.3
Fello är ansvarig för Varan, t.ex. om den går sönder, fram till dess Kunden hämtat ut den hos sitt postombud. Därefter är Kunden ansvarig för Varan. Varor levereras enbart till Kundens folkbokföringsadress, och enbart till sådana Kunder som är folkbokförda i Sverige.

3.4 Om Kunden har ett befintligt telefonnummer hos en annan operatör kan Fello hjälpa kunden att Portera numret till Abonnemanget. Fram till dess att Portering har skett ges Kunden ett tillfälligt telefonnummer. En begäran om Portering görs vanligtvis vid beställningen, och Kunden ger därigenom Fello rätt att Portera telefonnumret.

3.5 Porteringen innebär vanligtvis att Kundens abonnemang hos den tidigare operatören avslutas. Porteringen kan innebära att Kunden behöver betala ytterligare avgifter till den tidigare operatören, t.ex. om bindningstid återstår. Det är Kundens uppgift att undersöka vilka villkor som gäller vid Portering från den tidigare operatören och Fello tar inget ansvar för eventuella kostnader. Fello kan inte garantera att Porteringen lyckas och Kunden är bunden av Avtalet även vid misslyckad Portering.

3.6 Om Kunden inte hämtar ut sådant paket som Fello skickat till Kunden, innehållande Abonnemang/Vara, har Fello rätt att fakturera Kunden för detta. Avgiften för outhämtat paket uppgår till 200 kronor.

3.7
Om Kunden köpt Abonnemang/Vara på annat sätt än i en butik (t.ex. på internet eller telefon) så har Kunden rätt att ångra sitt köp, s.k. ångerrätt. Mer information om detta lämnas i samband med Kundens köp.

Det betyder:

Vi kan göra en kreditupplysning på dig.

Vi garanterar inte att vi kan portera ditt nummer, men vi försöker gärna.

Du har rätt att ångra ditt köp.

4 Abonnemangets funktion

4.1 Abonnemanget ger Kunden en anslutning till Mobilnätet, vilket innebär att Kunden kan ringa och ta emot telefonsamtal, skicka SMS/MMS samt använda internet på en mobiltelefon. I vilken utsträckning Abonnemanget omfattar de olika funktionerna (t.ex. hur mycket datatrafik som ingår i Abonnemanget) framgår av Orderbekräftelsen. Användningen av Abonnemanget förutsätter att Kunden har sådan hårdvara som uppfyller kraven för de funktioner som Abonnemanget innehåller (t.ex. att det går att surfa med mobiltelefonen).

4.2 I abonnemanget ingår SIM-kort och övriga resurser som är nödvändiga för att kunna använda Abonnemanget, t.ex. PIN-kod, IP-adress och telefonnummer. Fello har rätt att ändra sådana resurser om det är nödvändigt. Kunden har ingen rätt till sådana resurser efter det att Avtalet upphört mellan Kunden och Fello.

4.3 Fello har inget eget Mobilnät utan använder sig av andra operatörers Mobilnät. När dessa Allmänna villkor skrivs använder sig Fello av Telias Mobilnät. Fello har rätt att byta Mobilnät, och sådant byte innebär inte att Kunden har rätt att säga upp Avtalet så länge Abonnemanget inte upphör att fungera. Fello kan inte garantera att Abonnemanget alltid kommer att fungera felfritt eller att det kommer fungera på alla platser. Det kan förekomma störningar, och Abonnemangets funktion är beroende av Mobilnätets täckning på platsen där Kunden befinner sig (och på vissa platser saknas täckning).

4.4 Om Abonnemanget inte fungerar under viss tid, och beror detta på Fello, kan Kunden ha rätt till ersättning. I första hand betalas ersättningen ut genom prisavdrag på nästkommande faktura. Är prisavdraget större än nästkommande faktura, har Kunden rätt att få mellanskillnaden utbetalad till sitt bankkonto.

4.5 Prisavdragets storlek beror på hur länge felet varat, och räknas från dagen då Kunden anmälde felet till Fello. Minst 5 dagars fel = 200 kronor i prisavdrag. Minst 10 dagars fel = 500 kronor. Minst 15 dagars fel = 800 kronor. Kunden ska begära sådan ersättning inom 2 månader efter det att felet uppstod. Fello betalar alltså inte ut ersättningen per automatik, utan Kunden måste begära ersättning.
4.6 Prisavdragets storlek gäller oavsett om felet inneburit kostnad eller besvär till ett större eller mindre värde än prisavdragets storlek. Kunden har alltså inte rätt att kräva någon ytterligare ersättning eller kompensation med anledning av felet

Det betyder:

Ibland förekommer tekniska problem. Det är naturligt.

Om problemen är omfattande kan du ha rätt till ersättning.

KUNDENS SKYLDIGHET ATT BETALA

5.1 Kunden är skyldig att betala för Abonnemanget och Varan i enlighet med Avtalet. Priset framgår av Orderbekräftelsen och Prislistan. Betalning för Abonnemanget ska ske från och med Aktiveringsdagen, oberoende av om eventuell Portering då genomförts eller om beställd Vara levererats.
5.2 Priset för Abonnemanget består vanligtvis av två delar; en fast del och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av Kundens månadsavgift för Abonnemanget och i denna ingår vanligtvis telefonsamtal och SMS/MMS inom Sverige och en viss mängd datatrafik. Den rörliga delen är beroende av Kundens användning av sådana tjänster som inte ingår i den fasta månadskostnaden, t.ex. betalsamtal, utlandssamtal, betal-SMS och ytterligare datatrafik.

5.3 Betalning av Vara sker vanligtvis genom delbetalning, d.v.s. genom att Kunden betalar en viss summa per månad för Varan till dess att den är fullt betald.
5.4 Fasta månadsavgifter och kostnader för Varan faktureras månadsvis i förskott. Rörliga avgifter faktureras månadsvis i efterskott. Förfallodagen framgår av fakturan och betalningen anses fullgjord när pengarna bokförts på det angivna bank- eller plusgirokontot. Om Kunden betalar på något annat sätt än genom att använda sig av det inbetalningskort som följer med fakturan kan det hända att det tar tid för Fello att hitta betalningen. Betalningen anses då fullgjord när Fello haft rimlig tid på sig att hitta betalningen. Vid försenad betalning har Fello rätt att ta ut sådana dröjsmålsräntor och påminnelse- och inkassoavgifter som följer av lag.

5.5 Om Kunden inte har betalat i rätt tid har Fello rätt att stänga av Abonnemanget, eller vissa av de tjänster som ingår i Abonnemanget. Fello måste dock informera Kunden om att sådan avstängning kan komma att ske inom skälig tid (ett par dagar). Kunden är skyldig att betala för Abonnemanget även för den tid det är avstängt.

5.6 Om Kunden vid flera tillfällen betalar för sent har Fello rätt att säga upp Avtalet med Kunden. Har Kunden köpt både Vara och tecknat sig för Abonnemang kan Fello välja att säga upp hela eller bara del av Avtalet.
5.7 Fello har rätt att begränsa Kundens möjlighet att köpa eller förbruka sådana tjänster som inte ingår i den fasta månadskostnaden på det sätt Fello bedömer är lämpligt. Fello behöver inte informera Kunden som sådan begränsning på förhand.
5.8 Vid fakturering genom pappersfaktura har Fello rätt att ta ut en fakturaavgift. Kunden har möjlighet att välja att istället betala genom autogiro eller e-faktura. Då utgår ingen fakturaavgift.

Det betyder:

Det är viktigt att du betalar i rätt tid.

Mycket ingår. Det som inte ingår kostar extra.

Betalar du inte i rätt tid kan abonnemanget stängas av.

6 KUNDENS ANSVAR

6.1 Abonnemanget är avsett att användas av Kunden. Kunden är därför skyldig att hantera Abonnemanget på ett sådant sätt att det inte kan utnyttjas av obehöriga. Kunden är ansvarig för användningen av Abonnemanget, även om denna skett av någon annan än Kunden. Det innebär att Kunden måste betala för sådana kostnader som uppstår om Kunden t.ex. tappar bort sin telefon och någon annan ringer dyra utlandssamtal. Om Abonnemanget eller sådana resurser som hör till abonnemanget (t.ex. SIM-kort eller koder) tappas bort ska Kunden omedelbart meddela Fello detta så att Fello kan spärra Abonnemanget. Kunden är dock skyldig att betala för Abonnemanget även under sådan tid som det är spärrat.

6.2 Kunden ska under den tid Avtalet gäller ge Fello all den information som Fello behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Detta omfattar bland annat en skyldighet för Kunden att meddela Fello om Kunden byter adress.

6.3 Kunden är ansvarig för det sätt som Kunden använder Abonnemanget eller Varan på, liksom för konsekvenserna av sådant användande. Om Kunden t.ex. använder Abonnemanget eller Varan på ett sätt som bryter mot lag eller riskerar att skada någon annan så är detta Kundens ansvar, och inte Fellos. Detsamma gäller ansvaret för sådant material, t.ex. bilder eller text, som Kunden överför genom användning av Abonnemanget.

6.4 Avtalet ingås i syfte att Kunden ska kunna använda Abonnemanget på ett, för en privatperson, normalt sätt.

6.5 Om Kunden bryter mot sitt ansvar har Fello rätt att med omedelbar verkan stänga av Abonnemanget och säga upp Avtalet. Om Kunden använder Abonnemanget på ett sätt som strider mot Avtalet och om detta skadar Fello, har Fello rätt till ersättning för skadan.

Det betyder:

Håll koll på din mobil.

Du är ansvarig för vad du gör med abonnemanget.

Betalar du inte i rätt tid kan abonnemanget stängas av.

Vi förväntar oss att du använder abonnemanget på ett normalt sätt.

7 AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGSTID

7.1 Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp närsomhelst, utan uppsägningstid. Detta innebär att om Kunden säger upp sitt abonnemang en viss dag så upphör Abonnemanget att kosta pengar – men också att fungera – den dagen. Eventuell betalning som erlagts i förskott återbetalas inte.

7.2 Om Kunden har köpt en Vara på delbetalning påverkas inte detta av uppsägningen. Kunden är alltså skyldig att även fortsättningsvis betala för Varan, till dess Varan är slutbetald.

7.3 Även Fello har rätt att säga upp Avtalet till den del det gäller Abonnemanget. Sådan uppsägning får ske närsomhelst, men med 60 dagars uppsägningstid (d.v.s. att Avtalet upphör att gälla 60 dagar efter det att Fello sade upp Avtalet). Om Fello blir förhindrad att uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet på grund av att Fello inte längre har tillgång till Mobilnätet äger Fello dock rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Eventuell betalning som Kunden har gjort i förskott ska då återbetalas.

Det betyder:

Du får sluta när du vill. ingen bindningstid. ingen uppsägningstid.

Vi får också sluta.

8 FEL I OCH REKLAMATION AV VARA

8.1 Rutiner för reklamation av Vara framgår av Fellos webbplats, www.fello.se eller ges på förfrågan till kund över telefon eller e-post. Det är viktigt att Kunden noggrant följer den instruktion som getts av Fello vid reklamationen.

8.2 Vid garantiärenden följer Fello de villkor som gäller för respektive tillverkares garanti. Garantisedel bifogas med leveransen av Varan och det är viktigt att Kunden sparar denna. Garantiärende ska anmälas till Fellos kundtjänst via telefon eller e-post. Kundtjänsten ger Kunden instruktion om hur Kunden ska gå till väga.

8.3 Om kunden reklamerar en Vara och det visar sig vid Fellos eller Fellos samarbetspartners felsökning av Varan att något fel inte föreligger eller att felet inte omfattas av garantin, har Fello rätt att ta ut en felsökningsavgift om 420 kronor.

Det betyder:

Om din telefon inte fungerar – hör av dig till oss.

9 PERSONUPPGIFTER

9.1 Fello kommer att behandla Kundens personuppgifter och sådana uppgifter som är knutna till Kundens Abonnemang (t.ex. telefonnummer) liksom uppgift om kundens trafik i Abonnemanget (t.ex. vart Kunden ringt och vems om ringt till Kunden) samt uppgifter om positionering (d.v.s. var t.ex. den telefon som Abonnemanget används genom befinner sig). Behandlingen sker i syfte att Fello ska kunna uppfylla sin del av Avtalet och de krav som ställs på Fello enligt lag eller liknande föreskrift. Fello kommer att behandla uppgifterna så länge det är nödvändigt och i överensstämmelse med de krav som ställs på sådan behandling av personuppgifter. Behandling av sådana uppgifter som angivits ovan sker även i syfte att kunna marknadsföra Fellos och Fellos samarbetspartners tjänster samt i marknadsundersökningssyfte.

9.2 Genom Avtalet godkänner Kunden Fellos behandling av uppgifter enligt punkten ovan. Därigenom samtycker Kunden också till att ta emot erbjudanden och annan marknadsföring från Fello och Fellos samarbetspartners. Kunden har rätt att tacka nej till utskick som sker i marknadsföringssyfte genom att meddela Fello detta.

9.3 Kunden har rätt att begära att uppgifter beträffande Kunden rättas. Kunden har också rätt att en gång per år få information om hur uppgifter angående Kunden används. Begäran om rättelse eller information ska sändas skriftligen till: Fello AB, Box 19078, 400 12 Göteborg.

Det betyder:

Vi lagrar dina personuppgifter och kan använda dessa vid t.ex. marknadsföring.

10 RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

10.1 Kunden får inte överlåta Avtalet eller någon av de skyldigheter eller rättigheter som följer av Avtalet till någon annan, om inte Fello först godkänt sådan överlåtelse. Fello har dock rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter, eller delar av dem – inklusive rätten att ta emot hela eller del av betalningen avseende Abonnemang/Vara -, till annan.

Det betyder:

Du får inte överlåta avtalet till någon annan hursomhelst.

11 FORCE MAJURE (OM DET BLIR OMÖJLIGT ATT FULLGÖRA AVTALET)

11.1 Om Fello eller Kunden inte kan fullgöra en viss skyldighet på grund av att en händelse som ligger utanför Fello eller Kundens kontroll har inträffat, så har den andra parten inte rätt till ersättning eller rätt att säga upp avtalet i förtid med anledning av detta. Exempel på sådan händelse är t.ex. extremt oväder, ny lagstiftning, strejk, olyckshändelse m.m.

Det betyder:

Krig? Jordbävning? Då är vi inte ansvariga för att våra tjänster fungerar.

12 ÄNDRING AV VILLKOREN

12.1 De Allmänna villkoren och Prislistan kan ändras närsomhelst. Fello ska skriftligen eller per e-post meddela Kunden om sådan ändring, och ändringen blir bindande mellan Fello och Kunden en månad efter det att meddelandet skickades till Kunden.

Fello allmänna villkor gamla

Det betyder:

Villkoren kan ändras. Då säger vi till.